Маркетинг

Доколку сте заинтересирани за рекламирање на Smartportal.mk или имате било какви прашања поврзани со можностите за поставување на реклама, слободно можете да не контактирате на editor@smartportal.mk.

Исто така можете да не контактирате за воспоставување на соработка со нас, како одредени настани, објавување на статии и слични форми на соработка.

Официјалниот ценовник за соработка со Smartportal.mk можете да го симнете на следниот линк.

Ценовник со важност од 08.2022